Investeringsbidrag

Investeringsbidraget har kommit till för att stödja utbyggnaden av solcellsanläggningar och är en del av regeringen och riksdagens ambitioner för att nå klimatmålet 2050 om ett fossilfritt samhälle. Därför gäller investeringsbidraget alla oavsett om du är privatperson, företag, brf eller lantbruk. Investeringsbidraget ligger på 20% av den totala kostnaden inklusive installation och material.

Bidraget har varierat över åren och i takt med att kostnaderna för solanläggningar har minskat så har även bidragets storlek minskat. Sett till hur länge ett solkraftverk håller och hur snabbt det återbetalar sig självt är det inte längre nödvändigt med höga bidrag. Du kan ansöka om investeringsbidraget antingen genom boverkets hemsida eller via en blankett på energimyndighetens hemsida, som sedan skickas till Länsstyrelsen.

Räkneexempel:

Alla kostnader som rör en solcellsanläggning går det att söka investeringsbidrag för. Krävs det till exempel förläggning av kabel i mark mellan en solcellsanläggning och punkten för anslutning till elnätet kan man inkludera kostnaden för detta.

Kostnad för solcellsinstallation: 145 000 kr
Kostnad för grävning: 5000 kr
Totala utgifter för en solcellsinstallation: 150 000 kr

I detta fall finns det alltså möjlighet att ansöka om 30 000 kr (150 000 kr x 0,2).

ROT-avdrag

ROT är ett bidrag från staten för om- och tillbyggnader av privata fastigheter äldre än 5 år. Det finns för att uppmana privatpersoner att använda sig av laglig arbetskraft men också för att främja byggnation och skapa arbetsmöjligheter i landet. Enligt skatteverket kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, inklusive moms. Av summan för arbetskostnaden finns alltså möjlighet att få 30 procent i ROT-avdrag.

Vanligtvis räknas ROT på arbetskostnaden, men när det gäller sol så räknar man på totalkostnaden för material, arbete och övriga kostnader. Du får bidrag på 30% av den totala kostnaden. Effektivt blir det alltså en sol-ROT på 9% av dina utgifter. Vid byggnation av solceller kan du söka både ROT eller investeringsbidrag, men det går inte att kombinera de båda. Om du har fått ROT och därefter även får godkänt på din ansökan för investeringsbidrag så måste summan för ROT-avdraget betalas tillbaka till leverantören av solcellsanläggningen.

För att kunna använda ROT-avdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du som kund kan själv inte söka ROT utan det görs av din solcellsinstallatör.

 

Räkneexempel:

Nyckelfärdig solcellsanläggning totalkostnad: 150 000 kr
Arbetskostnad: 150 000 kr x 30% = 45 000 kr
Rotavdrag: 45 000 kr x 30% = 13 500 kr

Detta innebär att ROT-avdraget är 9% på totalkostnaden. D.v.s. 150 000 kr x 9% = 13 500 kr

Elcertifikat

Elcertifikat är ett stöd som finns för att öka Sveriges produktion av förnybar el. Certifikatet går att söka för elproducenter som producerar minst 1000 kWh förnybar el per år. Då utdelas ett elcertifikat för varje producerad Megawattimme (MWh). Elcertifikaten kan sedan elproducenten sälja till valfri köpare (elhandelsbolag) på marknaden. För att få utnyttja certifikatet behöver din anläggning har blivit godkänd av Energimyndigheten, därefter har du rätt att nyttja certifikatet i max 15 år.

Din nätägare kan hjälpa dig att sälja dina intjänade certifikat. Som standard får du då elcertifikat för din överproduktion, alltså den el som skickas in på elnätet och säljs. Alternativet finns att installera en godkänd mätare, som då registrerar hela produktionen. Det vill säga både det som fastigheten förbrukar direkt och även det som säljs in på nätet. Investeringen för en sådan mätare för privatpersoner är i dagsläget stor i förhållande till den extra inkomst som elcertifikaten skulle ge.

Elcertifikaten kan sparas för att säljas när du tycker att priset är bra.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier kan liknas vid ett kvitto på att den överskottsel som du producerat i din solanläggning kvalificeras som solel. De flesta elbolag är intresserade av att köpa klimatsmart el. När du säljer ditt elöverskott så väljer du själv vilket elbolag som ska köpa den. Du får dina ursprungsgarantier per automatik och dessa får du betalt för. Idag är är ursprungsgarantierna värda mindre än ett öre per kWh. Det krävs alltså mycket stora anläggningar för att det ska bli några nämnvärda summor av dina ursprungsgarantier.

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid